REGLAMENT DE LA 1ra DUATLÓ VILA DUCAL DE MONTBLANC

 

1. Regles Generals


1.1. Inici

La Duatló Vila Ducal de Montblanc, és una prova esportiva popular, combinada i de resistència, en el qual el participant realitza dues proves en tres segments .

Aquests són:
Cursa a peu, ciclisme tot terreny i cursa a peu. L'ordre és l'assenyalat i el cronòmetre no s'aturarà durant tota la competició.

1.2. Distàncies


Les distàncies a cobrir pel corredors estaran determinades pel recorregut marcat per l'organització de la prova, sent:

- Primer tram de cursa: 5 km.
- Tram de BTT: 16 km
- Segon tram de cursa: 1,8 km.

1.3. Participació


Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.


No està permesa la participació amb cadira de rodes.


L’edat mínima per participar es de 18 anys. En cas de menors, és necessària la autorització expressa del tutor, a lliurar a l'hora de la recollida del dorsal


Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.


La organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants disposaran d'una assegurança d'accidents contractada per l'organització.


Els horaris de la cursa seran ;
Inscripcions de el dia i recollida de dorsals 9:00 – 9:45
Obertura de BOX 9:00-10:00
Breafing de la Cursa 9:45
Inici Cursa 10:00
Tancament de BOX 2º Sector 12:30
Lliurament de Premis 13:00

 

Els participants podran dutxar-se al pavelló Municipal que estarà obert entre les 11:00 i les 13h


1.4. Categories


S'estableixen les següents categories:
- Masculina Sènior (1991-1974).
- Femenina Sènior (1991-1974).
-Veterans 40 anys o més, masculina i femenina (1950-1973).
- Sub 21 masculina i femenina (1992-1997).


Les categories estaran determinades per l'edat del participant el 31 de desembre de l'any en què se celebri la competició.


- També hi haurà trofeu pel primer classificat LOCAL, masculí i femení i l’equip amb més participants.


2. Regles Generals per als Participants

2.1. Responsabilitat General


És responsabilitat del participant estar ben preparat per a la prova. És a dir, gaudir de bona salut física en general, així com tenir un nivell acceptable de preparació. El fet d'inscriure’s implica l'acceptació del present reglament i el compromís de cobrir el recorregut complert i respectar els participants i el personal auxiliar implicat en l'organització.


El participant té l'obligació de conèixer i respectar aquestes regles de competició, les normes generals del Codi de Circulació i les instruccions dels responsables de la prova. També és obligació del participant conèixer els recorreguts, per al qual l'organització publicarà informació i es marcarà clarament almenys 24 hores abans del començament de la competició.


Els participants són responsables de la seva actuació i la seva seguretat durant tot el transcurs de la Duatló. L'organització no es fa responsable de les lesions o accidents que els atletes puguin sofrir.


2.2. Inscripció


El cronometratge i inscripcions serà a càrrec de inscripcions.cat , en la pàgina https://www.inscripcions.cat/duatlomontblanc2013/


El preu de la inscripció és de 15 €.


Es obligatori per poder participar presentar el dia de la cursa el DNI.


El mateix dia de la cursa es podran fer inscripcions amb un cos afegit de 5 € si no s'ha arribat als 150 inscrits.

És obligatori realitzar la inscripció d'acord al procediment establert a la pàgina web i recollir el dorsal personalment fins 45 minuts abans de la sortida.

En el cas dels participants menors de 18 anys, aquests hauran de presentar a l'hora de la recollida del dorsal l'autorització paterna corresponent. ( Full autorització paterna)


La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s'admetran devolucions, en cap cas, de l'import de la inscripció.


L'organització no assumirà cap responsabilitat si l'esdeveniment se suspèn o s'aplaça per raons de força major.

2.3. Equipament i Dorsals


El participant és responsable del seu propi equip i ha de comprovar que les seves característiques s'ajustin al present reglament. A més, haurà d'utilitzar, sense modificar, tots els dorsals i elements d'identificació proporcionats per l'organització. La sanció per no complir aquesta regla és la desqualificació.

Els dorsals s'hauran de col•locar de manera que siguin perfectament visibles durant tota la competició.

L'organització pot decidir l'ús d'algun element d'identificació addicional, si les condicions de control de la prova ho requereixen.


2.4. Conducta dels Participants


El participant està obligat a respectar les normes de comportament establertes en aquest reglament, les indicacions donades pels membres de l'organització. Les faltes de respecte podrien ser motiu de desqualificació.

El participant que abandoni la competició està obligat a treure's el dorsal i a comunicar als jutges i/o voluntaris el seu abandonament.

Durant tota la competició el participant està obligat a respectar el medi ambient de la zona en la qual se celebra la competició, no llençant objectes, ni actuant de forma agressiva amb l'entorn.

2.5. Suports Exteriors


Els participants no poden rebre cap tipus d'ajuda, ni externa ni entre si, amb l'excepció de la possibilitat d'anar a roda en el segment ciclista.


3. Supervisió i control

3.1. Personal


L'organització estarà composta per un Director Tècnic, un Jutge Àrbitre i per personal voluntari encarregat d'informar els participants de les característiques del recorregut, coordinar i controlar el correcte desenvolupament de la Duatló, i establir els punts de neutralització.

3.2. Cronometratge


El temps total de cada participant es compta des del moment de donar la sortida fins que es traspassa totalment la línia de meta, en acabar l'últim segment. El temps emprat en transicions i reparacions forma part del temps total i al finalitzar la prova s'enviara en un SMS al telf mòbil de cada participant..


Hi hauran temps parcials per segments:
- 1ª Sector Cursa a Peu: des de la sortida fins a la entrada de boxes per el segment de BTT (Control 1).
- Sector BTT: des de la entrada de boxes del segment de BTT (Control1) fins la sortida de Boxes i inici 2º Sector Cursa a Peu (Control 2).
- 2º Sector Cursa a Peu: des de la sortida de boxes (Control 2) fins l'entrada a Meta (fi de la cursa).


3.3. Comitè Disciplinari


L'incompliment, per part d'un participant, de les normes de competició contemplades previstes en aquest reglament, o de les indicacions del personal d'organització, serà motiu de sanció a determinar per la pròpia organització (advertència, desqualificació, neutralització, temps adicional)

El Director Tècnic i el Jutge Àrbitre de la competició són les úniques persones o entitats autoritzades per imposar les sancions i resoldre qualsevol altre aspecte de la Duatló no previst en aquest Reglament.
L'atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament.
La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora.

4. Àrea de Transició

4.1. Accés


Només el personal responsable de l'organització i els participants que hagin acreditat la seva condició de tals podran estar en aquestes àrees i fins que l'ultim participant no hagi finalitzat el ultim segment de cursa a peu no es podrà accedir a la zona de boxes per retirar la bicicleta ni la resta de material, i mai es podrà retirar res d'aquesta zona si no es va perfectament identificat amb el dorsal de la cursa que haurà de coincidir amb el dorsal de la bicicleta.

4.2. Ús de l'Àrea i Trànsit


Cada participant podrà usar exclusivament l'espai marcat amb el seu nombre de dorsal, així com els passadissos d'accés i sortida del mateix. Tots els participants hauran de circular per les àrees de transició conforme al trànsit establert per l'organitzador, no estant permès escurçar el recorregut per la transició. Està prohibit circular amb bicicleta per les àrees de transició.

L'equipació de cada participant s'ha de col•locar en l'espai habilitat a l'efecte amb l'ordre previst i sense molestar o envair l'àrea reservada als altres participants.


5. Duatló de Muntanya

5.1. Recorregut


El recorregut estarà senyalitzat en la seva totalitat i marcat amb indicacions clares (cinta, balises, senyals...) especialment en els encreuaments i zones d'escassa visibilitat.


5.2. Desenvolupament


Durant el desenvolupament de la prova cal tenir en compte que no fer els recorreguts marcats és motiu de desqualificació encara que no suposi una retallada en la distància dels mateixos.

És obligatori l'ús de casc rígid per al segment de ciclisme.

El tancament de meta serà a les 2 hores i mitja de donar la sortida. Si algun corredor no ha finalitzat la secció de BTT abans de les 2 hores, no podrà continuar amb la prova.

5.3. Arribada


Un participant haurà finalitzat la competició quan qualsevol part del tors, sense incloure el cap, coll, espatlles, braços o cames, creua la línia de meta. La línia de meta estarà delimitada per una línia marcada al terra.

6. Regles adicionals

L'organització de la Duatló es reserva el dret a modificar l'itinerari o de neutralitzar-lo, així com les condicions generals de la Duatló, si per circumstàncies imprevistes o de força major ho fessin aconsellable.

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l'organització. Està totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto o bicicleta, pel perill que això pot suposar per als atletes.


L'organització declina tota responsabilitat quant als diferents perjudicis que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits. El corredor renuncia, a tota acció legal, no limitada al risc de lesions, que pugui derivar-se de la participació en l'esdeveniment.


Els corredors autoritzen a els organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació en el mateix, mitjançant fotografies, pel•lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer . El corredor cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica.


7. Desafiaments Comarques de Lleida

Aquesta cursa forma part dels “DESAFIAMENTS" inscripcions.cat Comarques de Lleida 2013”, en les modalitats de Duatlons i Prova Combinada.

8. Privacitat

Les dades personals dels inscrits seran incorporats a un fitxer propietat dels organitzadors de la duatló Vila Ducal de Montblanc, amb la finalitat de cursar la sol·licitud d'inscripció, gestionar les classificacions i els resultats, i enviar publicitat sobre futures activitats esportives organitzades per les entitats reponsalbes de l'organització Els participant consent expressament i autoritza perquè tracti les seves dades personals segons les finalitats exposades a l'apartat anterior.

Per qualsevol dubte podeu escriure a duatloviladicademontblanc ( duatloviladucaldemontblanc@gmail.com)